سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهزاد نظری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی رودخانه، دانشگاه صنعت آب و برق
محمدرضا مجدزاده طباطبایی – اعضای هیأت علمی گروه مهندسی آب و محیطزیست، دانشگاه صنعت آب و برق
سید حسین قریشی نجف ابادی – اعضای هیأت علمی گروه مهندسی آب و محیطزیست، دانشگاه صنعت آب و برق

چکیده:

در این پروژه هدف بررسی و محاسبه نسبت عرض به عمق (ضریب شکل) در مقطع پایدار یک رودخانه با مصالح غیرچسبنده و با دبی، شیب و اندازه متوسط مواد بستر مشخص، به صورت تحلیلی و با استفاده از تئوریهای حدی میباشد. بدین منظور با تعریف مقطع پایدار به عنوان مقطعی که بیشترین ظرفیت انتقال بار بستر را داراست، یک تئوری حدی انتخاب گردید. برای اطمینان از عدم حصول الگوی رفتاری تصادفی، از چهار معادله بگنولد، یالین، ویلبرگ اسمیت و انگلاند فردسو استفاده شد. نتایج با مشاهدات طبیعی از جمله افزایش میل رودخانه به شریانی شدن با افزایش شیب مطابقت داشت.