سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

شهاب عباس زاده – استادیار و مدیر گروه معماری دانشگاه تربیت معلم سبزوار
حمید گوهری – دانشجوی کارشناسی ارشد،طراحی شهری،واحد زنجان،دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

درحال حاضر یکی از مسائل اساسی دربررسی شکل شهر عدم توجه به دیدگاه های تحلیلی و کیفی دراین زمینه می باشد فرم شهر به سبب پیچیدگی ها و لایه های گوناگونی که دارد نیازمند دیدگاه های تحلیلی جهت سنجش سطوح مختلف سرمایه مکانی می باشد دراین راستا مقاله حاضر با استفاده ازتحلیل و آنالیز ادبیات موضوع گسترده درقالب یک مقاله انتقادی مبانی نظری درنهایت به ارایه شاکله مبانی نظری تحقیق پرداخته است با عنایت به این مهم که تحقیق موردن ظرترکیبی می باشد درادامه با استفاده ازنرم افزارهای تحلیلی SyntaxSpace GIS به بررسی و تحلیل نمونه مطالعاتی درجهت تایید اعتبار آن اقدام می شد نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که حوزه های مختلف شهر دارای ارزشهای متفاوتی به لحاظ اقتصادی اجتماعی فرهنگی و نمادین می باشد که با تاثیرپذیری ازفرایند طراحی شهری درساختار شهر به تولیددرجات متفاوتی از سرمایه مکانی درآن می شود و شناخت ارزشهای کاربردی برتری مکانی را بصورت چندگانه درزمینه های اجتماعی محیطی و فرهنگی مشخص کند.