سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدمجتبی کامل منش – استادیار گروه گیاهپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
مسعود زاده باقری – استادیارگروه علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
آنیتا نماینده – عضوهیات علمی گروه علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

پژوهش حاضر به منظور بررسی سطح روحیه کارآفرینی دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز طراحی و اجرا گردید. تحقیق از نوع کاربردی و از روش توصیفی پیمایشی استفاده شد. جهت گردآوری داده ها ازپرسشنامه ای که روایی واعتبار آن تأیید شده بود استفاده گردید. نمونه آماری مشتمل بر ۱۰۶ نفر از دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز بود که ۴۰ نفر رشته گیاهپزشکی، ۴۰ نفر رشته باغبانی و ۲۶ نفر رشته خاکشناسی بودند. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی و از طریق نرم افزارMinitab Ver.15 انجام شد. نتایج نشان داد که سطح روحیه دانشجویان در حد قابل قبول است. سطح روحیه کارآفرینی دانشجویان رشته باغبانی بطور معنی داری از دو رشته دیگر بیشتر است که یکی از عوامل مؤثر در این بین نگرش مثبت دانشجویان این رشته به آینده شغلی شان بود. درحالیکه بین دو رشته گیاهپزشکی و خاکشناسی اختلاف معنی داری وجود نداشت. همچنین بین دو جنس مؤنث و مذکر نیز از لحاظ سطح روحیه کارآفرینی تفاوتی مشاهده نگردید.