سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهرا صدیقی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد نجف آباد
مینا مستحفظیان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد نجف آباد
لیلا صرامی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد نجف آباد

چکیده:

ازدواج هسته اصل خانواده را تشکیل می دهد. زوج های سالم، خانواده های سالم را می سازند و خانواده های سالم، جامعه های سالم را می سازند. سلامت خانواده و سلامت اجتماع لازم و ملزم یکدیگرند. پس برای داشتن جامعه ای سالم باید به سلامت نخستین واحد اجتماع یعنی سلامت خانواده اهمیت داد. ازدواج، شاید مهمترین انتخاب در زندگی هر شخص باشد. انتخابی که راه آینده ی ما را تعیین می کند. خانواده متعادل، کارکرردهای متعددی دارد که از جنبه های مختلف قابل بررسی است. کارکرد درست نقش زن و شوهر در تعادل با هم می تواند در حفظ رشد و سلامت روانی و اجتماعی افراد تأثیر فوق العاده ای داشته باشد و نیز در پیشگیری از انواع آسیب های اجتماعی مؤثر واقع شود. بنابراین هدف از پژوهش حاضر، بررس سطح رضایت زناشوئی در میان همسران مربیان حرفه ای استان اصفهان بود. به این منظور ۵۰ مربی حرفه ای به عنوان نمونه با استفاده از پرسشنامه استاندارد انریچ (۱۹۸۹) با پایایی α=۰/۸۷ مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده های بدست آمده با استفاده آزمون های تی تست و آزمون تحلیل واریانس تحلیل شد. نتایج نشان داد بین سابقه کاری مربیان و رضایت زناشویی همسرانشان ارتباط منفی و معناداری وجود دارد. آزمون تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) نشان می دهد تفاوت مشاهده شده بین میانگین رضایت زناشویی مربیان فعالیت کننده در رشته های ورزشی مختلف از نظر آماری معنادار نمی باشد. نتایج نشان داد که بین دو متغیر درآمد مربیان و میزان رضایت زناشویی همسرانشان رابطه معناداری وجود داشت. یعنی با افزایش درآمد، رضایت زناشوئی نیز افزایش می یابد. نتایج این تحقیق برعکس نتایج محققانی است که در تحقیقاتشان به این نتیجه رسیدند که فشارهای اقتصادی به تدریج خصومت بین زن و شوهر را افزایش می دهد و با افزایش خصومت، صمیمیت و کیفیت خوب زناشوئی کاهش یافته و رابطه بی ثبات می گردد. رضایت زناشویی در گروه افرادی که درآمد بیشتری دارند، بالاتر است. زنان گروه با درآمد پائین، نگرش پائین تری نسبت به ازدواج و دانش زناشوئی کمتری دارند. این گروه دلهره و توقعات بالایی هم دارند. همچنین این گروه رضایت زناشویی پائینی دارند. مسائل مالی یکی از عوامل مؤثر بر رضایتمندی زناشویی است. بین میزان درآمد زوجین با رضایت از زندگی خانوادگی شان رابطه معنی داری وجود داشت. وجود مسائل و مشکلات مادی به عنوان یکی از زمینه ها و عوامل عمده به عنوان عوامل آسیب زای کلی در روابط زناشویی است. بر اساس یافته های این پژوهش، مربیان برای افزایش رضایت زناشویی در زمان اوقات فراغت وقت بیشتری را با همسرانشان بگذرانند.