سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی برزگری – آموزشکده فنی و حرفه ای سنا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
مهدی احمدیان –

چکیده:

هدف از این پژوهشبررسی سطح دانش و نگرش تغذیه ای دانشجویان آموزشکده های سما استان مازندران بود .جامعه آماری این تحقیق را کلیه دانشجویان پسر و دختر آموزشکده های سما استان مازندران تشکیل می دادند. پساز ترجمه پرسشنامه استاندارد )پارمنتر و واردل ۱۵۵۵ ( و تعدیل برخی از سوال ها ، با نظر خواهی از متخصصین روائی صوری، و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ )دانش۰/۷۸۵ و برای نگرش ۰/۷۴بدست آمد . سپس بر اساس جدول اودینسکی ۱۰۵ پرسشنامه بین دانشجویان توزیع و جمع آوری گردید. برای تحلیل داده ها ، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t 5/ مستقلو آنالیز واریانس یکطرفه استفاده شد ) ۵۰ p≤ (. نتایج تحقیق نشان داد که سطحدانش رشته تربیت بدنی بالاترین و رشته نقشه کشی عمومی پایین ترین رتبه را دارد. آزمون آنالیز واریانس یک طرفه مشخص کرد که تفاوت معنی داری در سطح دانش بین رشته های تحصیلی وجود ندارد . همچنین تفاوت معنی داری بین سطح دانش آزمودنی های مرد و زن مشاهده نشد . میزان سطح نگرش تربیت بدنی بالاترین وگرافیک پایین ترین رتبه را داشت. تفاوت معنی داری در سطح نگرش تغذیه ای بین رشتهها وجود ندارد. علاوه بر این نتایج نشان داد که همبستگی مثبت و معنی داری بین دانش و نگرش دانشجویان پسر و دختر وجود دارد. اگربتوان بالا بودن سطح دانش دانشجویان رشته تربیت بدنی نسبت به سایر رشته ها را به گذراندن واحد های مربوط به تغذیه نسبت داد، لذا برگزاری کارگاه های آموزشی و یا برنامه های آموزشی تغذیه ای در دانشگاه و حتی ارائه دروس مربوط به تغذیه برای دانشجویان می تواند روشی برای ارتقاء دانش این افراد باشد و بر نگرش و رفتارهای تغذیه ای آنها تاثیر مثبت داشته باشد