سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

معصومه مکی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان،گروه پرستاری
شهناز شوشتری زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان ،گروه پرستاری
سوگند صالحی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان،دانشجو پرستاری

چکیده:

جوانان سرمایه های اینده هرجامعه اندویکی ازعوامل مهمی که بعنوان بازدارنده درارتباط با سلامت جوانان نقش موثرداردخشونت است خشم غیرقابل کنترل سلامت و ارتباط رضایت بخش با دیگران را غیرممکن می کند و همانگونه که خشم ابراز شده نامتناسب تاثیر منفی دارد خشم فروخورده شده نیز میتواند منجر به رفتارهای منفعلانه خشم مثل تحقیر مداوم دیگران بدگمانی و انتقاد از دیگران شود این پژوهش ازنوع مطالعات توصیفی می باشد ابزار مورد استفاده پرسشنامه بود که شامل دو بخش اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه استاندارد خشم بود با نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد۱۵۲ نفر ازدانشجویان ورودی نیمسال های مختلف گروه های پرستاری و مامایی انتخاب شدند و پرسشنامه توسط آنان تکمیل گردید نتایج بدست آمده نشان داد که ازنظر سطح خشم اکثریت واحدهای مورد مطالعه ۶۹٫۵درصد میزان خشم متوسط و طبیعی داشتندو درمورد میزان کنترل خشم ۶۹٫۳ خشم فروخورده شده را گزارش نمودند.