سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهزاد خدایی – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی دانشگاه تربیت معلم تهران
محمد نخعی – دکتری هیدروژیولوژی
سعید مهدلو ترکمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی

چکیده:

آبهای زیرزمینی یکی از منابع مهم تأمین کننده آب شرب و کشاورزی در دشت کبودرآهنگ به شمار میآیند .در این پژوهش وضعیت سطح آب زیرزمینی آبخوان دشت کبودرآهنگ در فروردین ماه به عنوانشاخص مناسب تغییرات بلند مدت آبخوان ، طی یک دوره ١٢ ساله ازفروردین ماه سال ٧٨ تا فروردین ماه ٨٩ مورد بررسی قرار گرفته است ابتدا بعد از گرداوری داده ها و اطلاعات حاصل از چاههای نمونهبرداری، چاههای بهره برداری و چاههای اکتشافی و تهیه نقشه زمین شناسی منطقه، نقشه های هم عمق، هم تراز و تغییرات سطح آبخوان آبرفتی کبودرآهنگ در محیطGIS ترسیم گردید و سپس به منظور بررسی نوسانات سطح آب زیرزمینی آبخوان، هیدروگراف واحد (آبنمود معرف) دوره ترسیم گردید . نتایج تحقیق نشان می دهد که میزان افت تراز آب زیرزمینی در این دوره ١٢ ساله حدود ١۵ متر بوده ویا به عبارتی تراز آب زیرزمینی ١٫٢۵ متر در سال افت داشته است .بیشترین میزان افت در نواحی مرکزی دشت اتفاق افتاده که دلیل اصلی آن، بهره برداری بی رویه از آب های زیرزمینی و تا حدودی کاهش بارندگی بوده است که به تبع آن کیفیت آب زیرزمینی هم تغییر کرده است