سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین همایش ملی پرستاری، روانشناسی، ارتقای سلامت و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عالمه ده نبی – کارشناس ارشدپرستاری علوم پزشکی سبزوار

چکیده:

اعضای خانواده بیماران بستری دربخش ویژه اثرات وتغییرات منفی واقعی را درزندگی خود به صورت استرس جسمی عاطفی روانی و اجتماعی تجربه مینمایند که با گذشت زمان استرس اعضا افزایش یافته و سرانجام باعث اختلال درنقش و عملکرد خانواده میشود هدف ازپژوهش حاضر بررسی و مقایسه استرس اضطراب افسردگی دراعضای خانواده ی بیماران بستری دربخشهای ویژه ICU و CCUبود روش این مطالعه توصیفی تحلیلی ازنوع مقایسه ای است که برروی ۲۰۰نفر ازاعضای درجه اول خانواده بیماران که به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند انجام گردید اطلاعات بااستفاده ازپرسشنامه استرس و افسردگی DASS جمع اوری و به کمک ازمونهای تی تست و کای اسکوئر موردتجزیه و تحلیل قرارگرفت نتایج حاصل ازتحلیل داده ها نشان داد اعضای خانواده ی بیماران بستری دربخش icu استرس اضطراب و افسردگی بیشتری را نسبت به اعضای خانواده ی بیماران بستری دربخش CCU تجربه می کنند