سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار اقتصاد سلامت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

طیبه حسین پور – دانشجوی هارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی شیراز نویسنده مسن
عبدالصالح جعفری – مربی عضو هیات علمی گروه اقتصاد س،مت، دانشکده مدیریت و ار، رسانی پیشکی-

چکیده:

مدیران به عنوان اعضای تصمیم گیرنده در بیمارستانها نیازمند آگاهی پیرامون مسائل اقتصادی می باشند افزایش سطح آگاهی آنها، تصمیم گیری هر چه بهتر و رشند اقتصنادی در بیمارسنتانها را بنه همنراه منی آورد بنابرای باسنج سطح آگاهی اقتصادی مدیران و شناخت نقاط ضعف آنها در ای زمیننه منی تنوان در راسنتای این هدف متعالی گام مهمی برداشت تحقیق حاضر یک مطالعه توصیفی- تحلیلی اسنت هنه بنا اسنتفاده از داده های سریمقطعی سال ۱۹ انجام شده است جامعه آماری آن شامل مدیران اجرایی و مدیران مالی بیمارستانها منی باشند به دلیل محدود بودن جامعه به روش سرشماری همه ای ازراد به عنوان نمونه انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه، دیدگاه آنها در مورد جنبه های مختلنف اقتصناد بیمارسنتان از جملنه روش هنای پرداخنت، تکنیکهای ارزیابی اقتصادی، درآمد بیمارستان، هیینه و هسورات بررسی شد سرانجام داده های جمن آو ری شنده توسط نرم ازیارspssبا آزمونهای ناپارامتریKruskal-Walis H و Mann-Whitney U و همچنین آزمون مربع کای وهمبستگی پیرسون پردازش گردید