سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مریم دلاور رفیعی – کارشناس ارشد دانشکده مهندسی عمران،دانشگاه صنعتی شریف
محمد ارحامی – استادیار دانشکده مهندسی عمران،دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

دراین مطالعه میزانآلاینده هایی نظیر ذرات معلق و گاز مونوکسید کربن داخل یک وسیله نقلیه سواری درمسیر بزرگراه رسالت تحت شرایط تهویه ای مختلف بررسی میشود مقدار جابجایی هوا Air Exchange Rate: AER نیز یک عامل تاثیر گذار درمیزان آلاینده ها می باشد که با اندازه گیری غلظت گاز CO2 و توسعه معادلات مربوطه برای خودرو تخمین زده میشود نتایج نشان میدهد که میزان آلاینده ها درداخل تونل به حداکثر مقدار خود م یرسد میزان ورود ذرات معلق به داخل وسیله درحالت پنجره باز بیشتر و درحالتی که پنجره ها بسته و کولرروشن است کمتر می باشد ازنظر عددی میانگین غلظت ذرات درحالت پنجره بسته و کولرروشن تقریبا ۱۴درصد میانگین ذرات درحالت پنجره باز و ۳۰درصد میانگین ذرات درحالت پنجره بسته است که نشان دهنده کاهش قابل توجه میزان آلاینده ها دراین شرایط است مقدار ماکزیمم غلظت گاز مونوکسید کربن نیز درداخل تونل و عدد ۴۰ppm بدست آمد. مقدار نرخ جایجایی هوا نیز دربازه ۲-۹۰۱/hr برای سرعتهای مختلف بدست آمد.