سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمدرضا شعیبی نوبریان – دانشجوی اسبق کارشناسی گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد
عبدالامیر بستانی – استادیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد
تورج افشاری بدرلو – دانشجوی اسبق کارشناسی گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد

چکیده:

از مهمترین برهمکنشهایی که در خاک حائز اهمیت است، برهمکنش بین عناصر غذایی با سایر فلزات سنگین موجود در خاک می باشد. از این میان برهمکنش بین فسفر با سرب حائز اهمیت بسیاری بوده به گونه ای که هم از دیدگاه زیست محیطی و هم از نظر تغذیه ای مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. سرب می تواند با فسفر موجود در خاک ترکیب و تولید انواع کانی های پیرومورفیت را نماید. به منظور مطالعه تأثیر غلظت سرب بر میزان فسفر قابل جذب خاک آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی اجرا گردید. تیمارها شامل منابع مختلف فسفر ( دی آمونیوم فسفات و سوپرفسفات تریپل)، غلظتهای سرب (صفر، ۲۵۰، ۵۰۰ و ۷۵۰ میلی گرو بر کیلو گرم ) و زمان ( صفر،۱۴، ۲۸،۴۵، ۶۰، ۸۰ و ۱۲۰ روز) بود. نتایج نشان داد که بین تیمارهای سرب و کاهش غلظت فسفر قابل جذب اختلاف معنی داری در سطح یک درصد وجود دارد. همچنین با افزایش زمان، مقدار فسفر قابل جذب کاهش معنی داری نشان داد(P<0.01). نتایج نشان داد که در حضور فلز سرب، کود دی آمونیوم فسفات در مقایسه با سوپرفسفات تریپل در تمام زمانها و غلظتهای مختلف سرب از حلالیت بالاتری برخوردار می باشد(P<0.05).