سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین سعدلونیا – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز
مینا فرخی صومعه – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی

چکیده:

در این مقاله به بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و مؤلفه های آن با مشارکت شهروندان در طرحهای شهری در شهر جدید سهند پرداخته شده است. سرمایه اجتماعی مجموعه منابع مادی و معنوی است که به افراد اجازه می دهد که روابط پایداری داشته باشند. روش تحقیق توصیفی- همبستگی و روش گرد آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه و طیف لیکرت است. در این مقاله سرمایه اجتماعی با معیارهای اعتماد مردم به مسئولین، اعتماد مردم به مردم، تعهد مردم به شهر، تعهد مردم به طرحهای شهری و تعهد مردم به مردم سنجیده شده است. فرضیههای تحقیق شامل رابطه معیارهای فوق با نگرش مسئولین و مردم به مشارکت در طرحهای شهری است. که با استفاده از آزمون کندال و نرم افزار SPSS صورت گرفته است. همچنین از مدل تحلیل سلسله مراتبی AHP برای وزن بندی معیارها مورد استفاده و نرم افزار Expert Choice بهره گرفته شده است. نتایج آزمون کندال نشان می دهد که که متغیرهای اعتماد مردم به مسئولین، اعتماد مردم به مردم، تعهد به شهر، تعهد مردم به مردم، تعهد به طرحهای شهری و تحصیلات دارای اطمینان ۹۹ درصد با متغیر نگرش مردم به مشارکت هستند. طبق تحلیل انجام شده بین تحصیلات و نگرش مسئولین به مشارکت با ضریب همبستگی دارای اطمینان ۹۵ درصد می باشد. و بین اعتماد مسئولین به مردم و سن با نگرش مسئولین به مشارکت هیچ همبستگی مشاهده نگردید.