سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محسن جعفری – کارشناس ارشد مدیریت مالی
آزاده شیخی – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

چکیده:

این پژوهشبا هدف بررسی سرمایه اجتماعی و ارائه راهکارهای نوین انجام گرفته است. سرمایه اجتماعی از مفاهیم نو در حوزهی مطالعات اقتصادی و اجتماعی، در سطح جهان و در داخل کشور است و امروزه نقشی بسیارمهمتر از سرمایه فیزیکی و انسانی در سازمانها و جوامع ایفا مینماید. همچنین سرمایه اجتماعی دامنه کاربردی و پژوهشی بالقوه گستردهای دارد. در این پژوهش ابتدا به انواع سرمایه (مادی، انسانی، فرهنگی، اجتماعی) اشاره شده وسپسبه ارائهی تعاریفمتعدد از سرمایه اجتماعی و ارائه راهکارهای نوین پرداخته شده است. روش مورد استفاده در این پژوهش روش توصیفی از نوع کتابخانهای است. برای دستیابی به مولفههای اجتماعی با مطالعهی مقالات و کتابها راجع به مدیریت و مشاوره با صاحبنظران و با تعمق و اندیشه دربارهی آنها، مولفه های مطلوب شناسایی ومورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و پیشنهادهای لازم نیز ارائه گردید