سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا عبدالهی اصل – کارشناس ارشد مکانیک – تبدیل انرژی، دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
ایدین غفارنژادمهربان – کارشناس ارشد مکانیک، گروه مپنا (شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا) و پژو
سیدابراهیم موسوی ترشیزی – دانشیار دانشکده انرژی، دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور و پژوهشگاه

چکیده:

در ترانسفورماتورهای قدرت، سرمایش مناسب تاثیر بسزائی در افزایش ظرفیت بارگیری از ترانس دارد و مطالعه تولید و انتقال حرارت در سیمپیچ ترانس کمک بسزائی به طراحی بهینه سیستم سرمایش آن میکند. در این مقاله با استفاده از مدلسازی عددی، تولید گرما در سیم پیچ یک ترانسفورماتور نمونه و انتقال آن در مجموعه سرمایش مورد مطالعه قرار گرفت. دما در سیم پیچ و توزیع آن در عایقبندی و جریان روغن بررسی گردید. محل و دمای نقطه داغ روی سیمپیچ و روغن و دمای خروجی روغن به دست آمد. با مطالعه توزیع سرعت در میان دیسکها، تاثیر تغییرات سرعت جریان ورودی بر دمای نقطه داغ و دمای بالای روغن بررسی شد. با استفاده از نتایج به دست آمده از مدلسازی عددی، میتوان سرعت ورودی مناسب روغن، برای محدود کردن دمای نقطه داغ و بالای ترانسفورماتور در بازه مجاز را انتخاب نمود