سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

میرمصطفی حسینیون – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مهرداد عباسی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
حامد ثابت – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
سیروس حدیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

دراین پروژه اثرسرعت زاویه ای و خطی روی آلیاژ Al 4009کارشده مورد مطالعه قرار گرفته شده است برای این منظور با تغییر پارامترگام جوشکاری (V / ω ) تغییرات ریز ساختاری (اندازه رسوبات ، توزیع رسوبات ،اندازه دانه ) وخواص مکانیکی (خواص کششی وسختی ) جوش های مختلف مورد بررسی قرار گرفته شد وگامهای جوشکاری انتخابی عبارت بودند از (۱۰۰/۱۵۰۰) ، (۱۰۰/۱۲۰۰) ، (۱۱۰/۱۰۰۰) ، (۱۳۰/۸۰۰) و (۱۶۰/۵۰۰) و نتایج آزمون های متالوگرافی و مکانیکی نشان می دهند که با کاهش گام جوشکاری ، حرارت ورودی به ناحیه جوش کمترمی شود و همین کاهش حرارت ورودی سبب شده تا طبق رابطه ای که برای تبلور مجدد دینامیکی پیوسته در آلیاژهای آلومینیوم وجود دارد ، اندازه دانه های تبلور مجدد یافته با کاهش گام جوشکاری نسبت به فلز پایه کمتر شوند و درنتیجه خواص مکانیکی جوش ها با کمتر شدن گام جوشکاری نسبت به فلز پایه افزایش یابند به عبارت ساده تر کاهش اندازه دا نه های ناحیه جوش سبب افزایش استحکام تسلیم ، استحکام کشش نهایی و به همین ترتیب سبب افزایش درصد ازدیاد طول نسبی نمونه ها گردیده و دراثر کاهش اندازه دا نه ها ، سختی ناحیه جوش نسبت به فلز پایه افزایش یافته است . درضمن جوشکاری این آلیاژ با زاویه ۵/۳ درجه ابزارنسبت به قطعه کارانجام شده است که بهینه ترین زاویه برای جوشکاری می باشد درصورتی که درزاویه های کمتر، عیب کانالی درریشه جوش بوجود می آمد .