سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علی جلیلیان – رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طأیعی استا کرمانشاه
عقیق کیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
مسعود رفیعی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استا لرستان

چکیده:

رقم مناسب و تاریخ کاشت از عوامل مهم تعیین کننده عملکررد و کیفیرت ذرت در هرر منطقره مری باشرد. بره منوور تعیین مناسب ترین تراریخ کاشرت بررای ارقرام مشتلرف ذرت آزمایشری در سرال زراعری ۱۳۸۸ در مزرعره تحقیقاتی اسلام آباد غرب) کرمانشاه( انجام گرفت. آزمایک به صورت کرت هرای خررد شرده در قالرب بلروک هرای کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا گردید. در این آزمایک دو تاریخ کاشت) ۱ خرداد و ۱۵ خررداد( بره عنروا فراکتور اصلی و تعداد ۱۳ هیرید ذرت هیرید جدید به عنوا فاکتور فرعری اجرا گردیرد. نتایج ایرن بررسی نشان داد سرعت رشد نسأی و سرعت رشد محصول در تاریخ کاشت اول ۱خرداد و هیریدهای ۲۶۰ksc 500 ksc 204ksc بالاترین مقدار را دارا بودند.