سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عزت اله عسکری اصلی ارده – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
مسعود فاضلی یسلویی – دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی
هادی محمد زاده – دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی
احد حیدری – دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

سرعت حد دانه به عنوان یکی از خواص مهم آئرودینامیکی بشمار می آید. این پارامتر د رطراحی تجهیزات انتقال پنوماتیکی دانه، جداسازی دانه ها در مخلوطس از دانه های ارقام مختلف و نیز در جدا کردن دانه از مواد بغیر از دانه طی فرایند تمیز کردن در ماشینهای برداشت و بعد از برداشت بکار می رود. در این تحقیق سرعت حد دانه شلتوک در سه رقم متداول شلتوک برنج( علی کاظمی، حسنی و هاشمی) در پنج سطح رطوبتی ( ۸ و ۱۲ و ۱۶ و ۲۰ و ۲۴% w.b.) با استفاده از یک تونل باد عمودی اندازه گیری د. نتایج تحقیق نشان داد که اثرات رقم و محتوای رطوبت دانه شلتوک بر سرعت حد دانه معنی دار است. بطور کلی رقم علی کاظمی از بیشترین میانگین سرعت حد دانه (۵/۰۹m/s) و رقم هاشمی از کمترین میانگین سرعت حد دانه (۴/۷۱۸m/s) برخوردار است. با افزایش محتوای رطوبت دانه از ۸ الی ۲۴% w.b. سرعت حد دانه از مقدار میانگین ۴/۶۰۱ الی ۵/۰۲۵m/s افزایش داشته است. همچنین تغییرات سرعت حد دانه شلتوک در دو رقم هاشمی و حسنی بر حسب محتوای رطوبت با ضریب تبیین (R2) نسبتا بالا بترتیب با مقادیر ۰/۹۲ و ۰/۹۳ خطی بوده است.