سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عزت اله عسکری اصلی ارده – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
سهیلا یاوری – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

خواص آئرودینامیکی محصولات کشاورزی تاثیر زیادی درطراحی ماشین های مربوط به انتقال جداسازی دانه از مواد بغیر از دانه دارد سرعت حد دانه یکی از ویژگیهای آئرودینامیکی دانه می باشد که دراین تحقیق انی عامل درسه رقم گندم سرداری گاسپارد و سای سوتر برحسب محتوای رطوبت دانه ۱۲و۱۵و۱۸و۲۱%w.b به روش تئوری محاسبه و سپس مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته است نتایج این تحقیق نشان داد که رقم سرداری و سای سوتر بترتیب از بیشترین ۱۲/۳۸۲m/s و کمترین ۱۱/۸۶۱m/s مقدار میانگین سرعت حد دانه برخوردارند با تغییر محتوی رطوبت دانه از ۱۲ الی ۲۱%w.b میانگین سرعت حد از ۱۱/۹۸۷m/s به ۱۲/۹۵۳m/s افزایش معنی داری داشته است بیشترین مقدار میانگین سرعت حد ۱۳/۶۷m/s درآزمایشاتی که با رقم سرداری با محتوی رطوبتی ۲۱%w.b و کمترین مقدار آن ۱۱/۰۸m/s درحالتی بدست آمده است که آزمایشات با رقم سای سوتر با محتوای رطوبتی ۱۲%w.b انجام شده است.