سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

میترا اسماعیل پور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شمال آمل
مرتضی حسینعلی بیگی – استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

در چند دههی اخیر، با وقوع زلزلههای مخرب که در نواحی مختلف جهان اتفاق افتاد ، پلها از جمله سازههایی بودند که صدمات زیادی را متحمل شدند. آماراین خرابیها زمانی افزایش پیدا کرد که زلزلههایی که تحت عنوان زلزلههای نزدیک گسل معروفند در جهان اتقاق افتاد. آسیبهای ناشی از این زلزلهها عمدتا در قسمت ستونها و پایههای پلها پدیدار گردید. در این مقاله سعی شده است با بررسی چندین ستون پل بتن آرمه تحت این نوع زلزلهها توسط نرمافزارANSYS به بررسی دقیق تر رفتارهای دینامیکی این ستونها پرداخته شود. به همین منظور چند ستون با ارتفاعات متفاوت مدلسازی ورفتار دینامیکی این ستونها مورد بحث و بررسی قرار میگیرد تا در نهایت به پاسخ مناسبی در خصوص رفتار این ستونها ، تحت این نوع شرایط از بارگذاری دست یافت