سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نفیسه آقاجانی – کارشناس مدیریت فرهنگی و هنری و کارشناس ارشد مدیریت رسانه از دانشگاه ع
بهمن حاجی پور – دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

این تحقیق، حاصل پژوهشی توصیفی است که با هدف بررسی سبک مدیریتی مؤسسه فرهنگی و هنری صبا به عنوان یک سازمان فرهنگی هنری موفق، صورت گرفته؛ تا بتوان الگویی علمی و کاربردی را در زمینه مدیریت موفق بر سازمان های فرهنگی و هنری ارائه نمود. برای تعیین سبک مدیریت، ابتدا دیدگاههای نظری مختلف در ارتباط با وظایف پنجگانه مدیریت، شامل تصمیم گیری، برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری و کنترل بررسی، وسپس دو الگوی اصلی شناسائی و فرضیات تحقیق بر اساس احتمال نزدیک بودن الگوی مدیریت به یکی از دو الگوی اصلی طراحی گردید. در این پژوهش از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه جهت گردآوری اطلاعات استفاده شده است. تعداد افراد شاغل در این سازمان ۴۷ نفر بوده که از این میان ۱۳ نفر از مدیران و کارشناسان مطلع در معاونت های مختلف سازمان، در این تحقیق مشارکت نموده اند. پس از تجزیه و تحلیل یافته ها با بهره گیری از روش آزمون فرض و بکارگیری نرم افزارspss کلیه فرضیات تحقیق مورد تأیید قرار گرفته و نتایج زیر حاصل گردیده است: – الگوی تصمیم گیری در مؤسسه فرهنگی هنری صبا به عنوان یک سازمان موفق، الگوی تصمیم گیری عقلایی محدود می باشد. – الگوی برنامه ریزی در مؤسسه فرهنگی هنری صبا به عنوان یک سازمان موفق، الگوی برنامه ریزی استراتژیک می باشد. – الگوی سازماندهی در مؤسسه فرهنگی هنری صبا به عنوان یک سازمان موفق، الگوی سازمانی ارگانیک می باشد. – الگوی رهبری در مؤسسه فرهنگی هنری صبا به عنوان یک سازمان موفق، الگوی رهبری مشارکتی می باشد. – الگوی کنترل در مؤسسه فرهنگی هنری صبا به عنوان یک سازمان موفق، الگوی کنترل غیر رسمی گروهی می باشد. با توجه به نتایج فوق مهمترین نتیجه این تحقیق که در واقع کلیه نتایج فوق را در بر می گیرد به صورت زیر بیان می گرددسبک مدیریت در مؤسسه فرهنگی و هنری صبا به عنوان یک سازمان موفق، سبک مدیریت مشارکتی می باشد