سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

هادی مختاری – دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
حسین پیمانی زاد – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

تحقیق حاضر با توصیف نوع سبک رهبری مربیان و میزان کارآمدی جمعی در تیم های فوتبال لیگ برترخراسان رضوی به بررسی رابطه این دو متغیر پرداخته است. روش شناسی: تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی وبه لحا روش همبستگی و علی مقایسه ای می باشد. جامعه آماری با نمونه برابر بودند که از بین ۱۸ تیم حاضر در لیگ برتر فوتبال خراسان رضوی ، بازیکنان ۱۰ تیم ) ۱۳۵ n= ( پرسشنامه ویژگی های فردی ، مقیاس رهبری درورزش ) LSS ( و پرسشنامه کارآمدی جمعی ) CEQ ( را در فصل مسابقات تکمیل نمودند. سپس با استفاده از نرم افزار SPSS اطلاعات جمع آوری شده تجزیه و تحلیل شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، آزمونهای کالموگرافاسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون، آنووای یکطرفه ، آنووا با اندازه گیری های مکرر ، تعقیبی توکی و – ۵/ بونفرونی در سطح معنیداری ۵۰ ≤P به کار گرفته شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که کارآمدی جمعی با سبکهای رهبری آموزش و تمرین، دموکراتیک، حمایت اجتماعی ارتباط مثبت و معنی دار داشته و باسبک رهبری آمرانه و بازخورد مثبت ارتباط معنیداری نداشت. بحث و نتیجه گیری: بر پایه یافته های پژوهش ، مربیان فوتبال از رفتار آموزش و تمرین بیشتر استفاده میکنند و رفتار و سبک رهبری آن ها به خصوص رفتار حمایت اجتماعی بر کارآمدی جمعی تیمها تأثیر بسزایی دارد