سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

معصومه فاضلی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی

چکیده:

آنچه که امروزه مدیریت می نامیم ازدیرباز بعنوان یک ضرورت برای انسان مطرح بوده و دراغلب فعالیت های وی حضور داشته است ازروزگاران گذشته نظریه های مدیریت بی انکه مدون و منظم باشد بکارگرفته می شود و درشرح احوال واعمال رهبران و بزرگان درگذشته کاربرد این نظریات شهود است نظریه های مدیریت پدیده ای نو و تازه نیست بلکه آنچه دردورا ن اخیر دررابطه با سازمان و مدیریت انجام گرفته به صورت مجموعه دراوردن و جامه عمل پوشاندن به نظریه هایی است که دردوران گذشته وجود داشته استکه این کار اغلب توسط کشورهای پیشرفته و صنعتی انجام شده است هدف این تحقیق بررسی و مطالعه سبک های مدیریتی دستوری مشاوره ای مشارکتی و تفویضی درنحوه رفتار مدیران دستگاه های دولتی می باشد دراین تحقیق فرض شده است که بین سبکه های مدیریتی و نحوه رفتار مدیران دردستگاه های دولتی رابطه معناداری و مثبت وجود دارد تحقیق حاضر تحت عنوان بررسی سبکهای مدیریت درنحوه رفتار مدیران دستگاه های دولتی شهرستان ایلام می باشد جامعه آماری این تحقیق کلیه ادارات دولتی شهرستان ایلام می باشد که تعداد ۳۰ اداره دولتی به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب گردیده است.