سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدفاتح مرادی – کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

چکیده:

در پژوهش حاضر سبکهای تفکر و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان مقطع راهنمایی با در نظر گرفتن جنیت مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. حجم نمونه ۴۰۰ نفر (۲۰۰ پسر، ۲۰۰ دختر) و روش نمونه گیری به صورت خوشه ای انجام شده است. ابزار اندازه گیری پرسشنامه سبکهای تفکر استرنبرگ (۶۵ سؤالی) می باشد. ملاک پیشرفت تحصیلی در این پژوهش معدل دانش آموزان بوده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از همبستگی اسپیرمن استفاده شد.