سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین همایش خانواده، دانشجو، دانشگاه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهرداد دشتی – کارشناس ارشد روانشناسی
محمد فضیلتی – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

هدف ازانجام این پژوهش شناسایی و بررسی سبکهایی است که دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان درارتباط با جنس مخالف دردانشگاه درپیش میگیرند و همچنین بررسی تاثیری که والدین آنان دراتخاذ این سبکه های ارتباطی توسط فرزندانشان دارند این پژوهش از نوع تحقیق کیفی است که با بررسی بیش از ۱۵۰۰ پرونده مشاوره دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان که طی سالهای ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۷ برای مشاوره درزمینه ارتباط با جنس مخالف به مرکز مشاورهدانشگاه مراجعه کرده بودند صورت گرفت نتایج این بررسی نشان میدهد که دو عامل اعتماد والدین به فرزندانشان و میزان مخالفت خانواده ها با ارتباط فرزندانشان با جنس مخالف برسبک ارتباطی دانشجویان تاثیرگذارترین از سایرعوامل است و از ترکیب این دو عامل می توان چهارسبک ارتباط با جنس مخالف رادردانشجویان پیش بینی کرد سبک اجتنابی ، سبک اضطرابی، سبک آزاد و سبک کنترل شده