سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امین نظرپور شیخ آباد – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی
رسول اجل لوئیان – دانشیار دانشگاه اصفهان
جعفر حسن پور – دکتریزمین شناسی مهندسی
ابوالفضل کهکی – کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی

چکیده:

درسالهای اخیر استفاده ازتونل زنی مکانیزه دربسیاری ازپروژه ها بطور فزایندها ی مرسوم شده است اما اهنگ ارزیابی دقیق ریسک های مربوط به استفاده از این ماشین درشرایط مختلف زمین شناسی با استفاده از این ماشین یکسان نیست یکی ازمهمترین این ریسک ها سایندگی خاک و سنگ برروی کاترهدهای TBM است درحال حاضر روشهای متعددی برای تعیین درجه سایندگی سنگها و خاک ها وجود دارد که معمولاتخمین نسبتا قابل اعتمادی از سایندگی میدهد فاکتورهای زیادی مثل محتوی کوارتز محتوی کانی ساینده و ویژگیهای بافتی خاک ها و سنگها روی میزان سایندگی این مواد تاثیر میگذارد برای بررسی سایندگی قلوه سنگهای مسیر مترو ازمایش سرچار و برای تعیین سایندگی ذرات ریز ترخاک بررسی های پتروگرافی و کانی شناسی صورت گرفت نتایج ازمایش سرشار پتانسیل سایندگی بالا تا متوسط را برای قلوه سنگ ها نشان میدهد.