سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

یاشار بیات اصل – کارشناسی ارشد ساخت وتولید، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
محمود مرآتیان – دانشیار، دانشکده مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
احسان ایمانیان – کارشناس ارشد ساخت وتولید، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
محمد زارعی – دانشجوی کارشناسی ارشد ساخت وتولید، دانشگاه بیرجند

چکیده:

به طور کلی معیارهای متفاوتی برای مقایسه قابلیت ماشینکاری مواد وجود دارد. از جمله این معیارها کیفیت سطح نمونه -های حاصل از ماشینکاری و عمر ابزارهای بهکار رفته میباشد. در این تحقیق به بررسی سایش ابزار و صافی سطح نمونههایماشینکاری شده آلومینیومی ۶۰۶۱ حاصل از فرآیند اکستروژن تحت کانال زاویهای با مقطع یکسان پرداخته شد. نتایج حاصل از ماشینکاری نشان دهنده وجود لبه انباشته در بیشتر ابزارهای مورد استفاده میباشد. سایش در سطوح آزاد تمامی ابزارهاناچیز بوده اما سایش در سطوح براده مقادیر قابل توجهی را دارا میباشند. همچنین کیفیت سطح نمونههای حاصل از فرآیند اکستروژن نسبت به نمونه اولیه به طور قابل توجهی بالاتر میباشد