سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی غشا و فرایندهای غشایی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سحر خسروی فرد – دانشجوی کارشناسی دانشکده مهندسی شیمی،نفت و گاز،دانشگاه سمنان
مسعود نصیری زرندی – استادیار و عضو هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی،نفت و گاز،دانشگاه سمنا

چکیده:

در این مقاله به آمادهسازی غشاء سرامیکی کائولنی به روش اکسترود کردن پرداخته شده است . هدف از انجام این تحقیق بررسی سایز دانههای کائولن رویpermeate غشاهای سرامیکی و تاثیر دمای کلسیناسیون روی ساختار و فلاکس غشاهای کائولنی است . در این تحقیق غشاهای لولهای به روش اکسترود کردن خمیر کائولن تهیه شد . سپس این غشاها به مدت ۸ ساعت در کوره در دماهای ۹۰۰و۱۰۰۰کلسینه شد . برای توصیف خصوصیات غشا عکس برداری میکروسکوپ الکترونی به کار گرفته شده است . مشاهده عکسهای میکروسکوپ الکترونی بیانگر این واقعیت است که افزایش دمای کلسیناسیون قطر حفرهها را افزایش داده در نتیجه فلاکس غشا افزایش مییابد . بیشترین فلاکس مربوط به دمای ۱۰۰۰درجه سانتیگراد میب اشد.