سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم کشاورزصفیئی – دانشجوی کارشناسیارشد گرایش تکتونیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
محمدعلی گنجویان – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود – دانشکدهعلوم پایه- گروه زمی
محمدعلی کاووسی – دکترای سنگ شناسی و محیط های رسوبی، شرکت ملی نفت ایران – مدیریت اکتشاف
عباس بحرودی – استادیار دانشگاه تهران

چکیده:

ساختارنمکی مدفون نصرآباد کاشان بهدلیل دارابودن پتانسیل مناسب میتواند بهعنوان بزرگترین سایت ذخیره -سازی گازطبیعی در محدوده ایرانمرکزی مورد استفاده قرارگیرد. توجه به فعالیت گسل، لرزهخیزی و برآورد دوره بازگشت زلزلهها در نهایت بررسی خطرزمینلرزه در امکانسنجی و ایجاد تاسیسات سایت ذخیرهسازی گازامری ضروری میباشد. ضمن تعیین خاستگاه و مکانیسم بالا آمدن ساختارنمکی با استفاده از دادههای لرزهای و گرانیسنجی حضور گسل تا حدودی مشاهده گردید. که در مرحله بعدی پژوهش، بررسی فعالیت گسل آب-شیرین و امکانسنجی جهت ایجاد سایت ذخیرهسازی گاز طبیعی انجام گردید. گسل آبشیرین با طولی حدود۳ کیلومتر نسبت به ساختارنمکی نصرآباد کاشان قرارگرفته که دارای روند – ۱۰ کیلومتر و با فاصله تقریبی ۲شمالغربی – جنوبشرقی، توسط رسوبات پوشیده شده و در ساختار نمکی متوقف شده است. جهت رفع ابهامات عملیات و برداشتهای صحرایی بههمراه تحلیل هندسه ساختاری و جنبشی گسلها مشخص نمود که ۳ کیلومتر نسبت به گسل دهنار به صورت / عملکرد آن امتدادلغز راستگرد با مولفه معکوس که با افستی حدود ۵آرایش الگوی پلکانی قرارگرفته است. قرارگیری ناگهانی رسوبات قرمززیرین و لایههای نمک در کنار رسوبات کواترنری، انحراف راستبر آبراههها به همراه تحلیلهای تصاویر استریوگرافیکی از جمله شواهد فعالیت امتداد-لغز با مولفه معکوس گسل آبشیرین است. از آنجا که این گسل جز گسلهای کواترنری بهشمار میرود و بارسیدن به لایههای نمکی حالت غیرفعال دارد که با بررسیهای لرزهخیزی این گسل فاقد رویداد لرزهای می-باشد که عدم فعالیت لرزه ای آن گواهی بر بیخطر بودن این گسله نیست بلکه امکان انباشته شدن انرژی در آن نیز میباشد.