سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رامین ابراهیم اوغلی – مدرس مدعو دانشگاه پیام نور مشکین شهر

چکیده:

گیلاس Prunus aviumL یکی ازمهمترین میوه های مناطق معتدله دردنیا است اکثر ارقام گیلاس به دلی ل خ ودناسازگاری همواره مشکلاتی را از نظر تلقیح و میوه دهی به همراه داشته اند لذا برای تولید میوه تجارتی نیاز به گرده دهنده مناسب و سازگاردادن دراین آزمایش دانه گرده ارقام حاج یوسفی و سیاه مشهد از اراقام مهم و تجارتی کشور به عنوان گرده دهنده با ارقام وارداتی تحت کدهای SK1 ,SK2, SK3, Sk4, SK5 , رقم بلامارکا مورد بررسی قرارگرفتند این تیمارها براساس طرح بلوکهای کامل تصادفی RCBD با سه تکرار به کارگرفته شدند. به منظور تعیین سازگاری و ناسازگاری ارقام گرده دهنده در تشکیل میوه محاسبات آماری روی درصد تشکیل میوه ارقام انجام گرفت میانگین نهایی تشکیل میوه درارقام مورد مطالعه SK1, SK2, SK3, Sk4, SK5, Belamarka با استفاده از ارقام حاج یوسفی و سیاه مشهد به ترتیب ۸/۲۰ و ،۱۲/ ۲۸ ی ۳۳ /۱۳ ،۱۳/۰۷ ،۸/۴۳ ،۲۱/۷۷ ،۹/۱۶ و۲۲/۱۳ و ۲۲و۷/۴۳ و ۶/۶۶ و ۱۴ درصد بود نتایج حاصل درتحقیق حاضر نشان داد که رقم سیاه مشهد به عنوان گرده دهنده با ارقام SK3 ، SK2 بلامارکا و SK1 و رقم حاج یوسفی بعنوا گرده دهنده با ارقام بلامارکا۳ SK ی ۵ SK1 ،SK میتوانند کشت شوند که درصد تشکیل میوه با گرده آنها نسبت به سایر ارقام مورد مطالعه بیشتر بود.