سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

غلامرضا خلیل زاده – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزیومنابع طبیعی استان آذربایجان غرب
مظفر روستایی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات کشاورزی دیمکشور
محمد رضایی – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزیومنابع طبیعی استان آذربایجان غرب
هوشنگ پاشاپور – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزیومنابع طبیعی استان آذربایجان غرب

چکیده:

به منظور ارزیابی اثرات متقابل سال در مکان ژنوتیپ های لاینهای پیشرفته گندم دوروم در شرایط دیم گرمسیر و نیمه گرمسیر کشور تعداد ۲۰ رقم و لاین پیشرفته به مدت سه سال در چهار ایستگاه تحقیقاتی گچساران گنبد، مغان و لرستان در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در ۴ تکرار مورد ارزیابی قرارگرفتند با توجه به یکنواختی واریانس خطاهای آزمایشی در مکانهای مختلف تجزیه واریانس مرکب برای سالها و مناطق انجام شد نتیجه تجزیه مرکب عملکرد دانه نشان داد که بین سالها و مکانها اختلاف بسیار معنی دار وجود دارد همچنین اثر ساده رقم اثر متقابل ژنوتیپ × سال ژنوتیپ ×مکان و اثر متقابل سه جانبه ژنوتیپ × سال× مکان نیز معنی دار بود از نظر عملکرد دانه لاینهای ۹ و ۱۴ برترین لاینها و در تجزیه پایداری با متدلین و بینز بترتیب لاینهای ۱۹ ، ۱۸ و ۱۶، ۱۳ ، ۶ و در روش میانگین ضریب تغییرات لاینهای ۷ ، ۵ و ۴و ۲ و با استفاده از ضریب اکو والانس ریک لاینهای ۲ ، ۷ و ۸ و ۱۰ و ۱۸ و ۱۹ پایدارترین لاینها معرفی شدند.