سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد سامانی – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی

چکیده:

به منظور بررسی سازگاری و مقایسه عملکرد بذر، تعداد ۱۰ لاین دو صفر خردل به همراه ۳ رقم کلزای تیپ بهاره ( رقم ساری گل به عنوان شاهد) و هیبریدHyola401 و رقم ۵۰۰Option جهت مطالعه و ثبت خصوصیات زراعی و در شرایط منطقه گرم ایرانشهر، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار و در محل مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان به اجرا درآمد . هر رقم یا لاین بر روی چهار ردیف ۵ متری و با فاصله سی سانتیمتر از یکدیگر کشت شدند. پس از برداشت ، بر روی داده های خام عملکرد بذر در پلات ها تجزیه واریانس صورت گرفت و بر اساس نتایج مشخص شد که هر چند لاین های خردل برتری عملکرد نسبت به ارقام کلزا ندارند، ولی لاین خردل۴/۹۹۱۰۴ بعد از دو رقم کلزا از نظر عملکرد در مقام سوم قرار گرفت لاین ۲/۱-۹۹۱۰۲ خردل به همراه هیبرید۴۰۱ Option و ۵۰۰ Hyolaبه ترتیب با متوسط عملکرد های ۴۲۴۹، ۳۹۹۳ ، ۳۵۳۷ کیلوگرم درهکتار رتبه های اول تا سوم رادر کلاس A به خود اختصاص دادند لاین ۱/۹۹۱۰۱ با متوسط عملکرد ۳۴۸۰ کیلوگرم درهکتار به تنهایی درکلاس B و مقا م چهارم را به خود اختصاص داد.همچنین نتایج این بررسی نشان داد که رقم شاهد ساری گل پس از چهار لاین خردل ، در مقام هفتم جای گرفته است. نتایج کلی این بررسی نشان داد که در شرایط گرم ایرانشهر ارقام و لاین های خردل نیز می توانند به منظور توسعه کشت درکنار ارقام مطلوب کلزا قرار گیرند.