سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عظیم خزائی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات اصلاح وتهیه نهال و بذر کرج

چکیده:

به منظور بررسی سازگاری و مقایسه عملکرد، تعداد ۲۲ لاین، موتانت و رقم پیشرفته سویا همراه رقم ویلیامز به عنوان شاهد در قالب بلو ک های کامل تصادفی در چهار تکرار طی دو سال(۸۶-۱۳۸۵) مورد ارزیابی قرار گرفتند. هر رقم در یک کرت آزمایشی شامل ۴ خط ۴ متری با فواصل ردیف ۵۰ سانتی متر و فواصل بوته ها ۵ سانتی متر قرار گرفت. در طول فصل زراعی از خصوصیات مهم زراعی از قبیل: ارتفاع بوته، تعداد غلاف در بوته، تاریخ گلدهی، تاریخ غلا ف بندی، رسیدن … یادداشت برداری به عمل آمد. پس از برداشت عملکرد دانه در هکتار، وزن هزار دانه، درصد روغن و پروتئین تعیین شد.نتایج تجزیه واریانس مرکب نشان داد بین سالها از لحاظ عملکرد دانه اختلاف معنی داری وجود ندارد. سال اول با عملکرد دانه ۳۱۰۱/۶ کیلوگرم در هکتار نسبت به سال دوم(۳۰۲۶/۲کیلوگرم در هکتا ر) دارای برتری نسبی بود .بین ارقام از لحاظ عملکرد دانه اختلاف معنی دار در سطح احتمال ۱ درصد وجود داشت. ارقام Loda، Union33 و Clark به ترتیب با عملکردهای دانه ۴۲۶۰، ۳۹۱۴ و ۳۶۱۲ کیلوگرم در هکتار در رتبه های اول تا سوم قرار گرفتند. رقم Bautny با عملکرد دانه ۲۳۶۵ کیلوگرم در رتبه آخر قرار گرفت. اثر متقابل سال و رقم از لحاظ عملکرد دانه، تعداد گره در ساقه در سطح احتمال ۱ درصد و از لحاظ تعداد غلاف در بوته در سطح احتمال ۵ درصد دارای اختلاف معنی دار بود. با توجه به نتایج حاصل چنین استنباط می شود که ارقام L.17،M.7، M.11، Pella74، L.11، union33،Loda با عملکرد مطلوب و سایر صفات زراعی مناسب از قبیل زودرسی جزء ارقام امید بخش بوده و می توان نسبت به تکثیر آنها اقدام نمود و آنها را در اختیار کشاورزان قرار داد.