سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا فروغی فر – کارشناس مسئول بهره برداری معادن سازمان آب و برق خوزستان-معاونت حفاظت

چکیده:

افزایش عملکرد گیاهان زراعی یکی ازضروریات جامعه امروزی برای هماهنگی باآهنگ افزایش رشد جمعیت جهان است. استفاده ازارقام مناسب کشت درمنطقه کمک شایانی به افزایش تولیدمی نماید. باهدف بررسی سازگاری ارقام سورگوم علوفه ای این آزمایش درقالب طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی به روش کرتهای یکبارخرد شده در زمان با شش رقم اسپیدفید، سوئیت جامبو، نکتار وکدهای شماره kfs1،kfs2،kfs3 وچهارتکراردرسال زراعی ۸۴ درمزرعه آزمایشی مرکزتحقیقات کشاورزی شاوور اجرا گردید.نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین ارقام، چین واثرمتقابل رقم درچین ازنظرعملکردعلوفه تر، عملکردعلوفه خشک، قطروارتفاع ساقه، نسبت برگ به ساقه، تعداد پنجه وشاخص سطح برگ اختلاف معنی داری درسطح ۰/۰۱ وجود دارد. همچنین بررسی میانگین ها نشان داد که درمقایسه با شاهد اسپیدفید، رقم kfs2 با تولید ۳۹/۱ تن درهکتارکمترین عملکرد علوفه ترراتولید نمود. ارقام سوئیت جامبو با تولید ۷/۷ تن درهکتار بالاترین و رقم kfs3 با تولید ۵/۴ تن درهکتار نیز کمترین علوفه خشک را تولید نمودند.همچنین رقم اسپیدفید با ۱۴۳/۳ سانتی مترارتفاع، بیشترین ارتفاع ساقه، باتولید ۵/۳ پنجه بیشترین تعداد پنجه وبا دارا بودن ۷/۷ شاخص سطح برگ، بیشترین شاخص سطح برگ راتولید نمود. رقم kfs3 با ۱۱۱/۲ سانتی مترارتفاع، کمترین ارتفاع ساقه، باتولید ۳/۳ پنجه، کمترین تعداد پنجه وبا شاخص سطح برگ ۳/۴، کمترین شاخص سطح برگ راتولید نمود. مجموع نتایج مشاهده شده برتری وسازگاری رقم اسپید فیدرا نسبت به سایرارقام ومناسب بودن این رقم جهت کشت درمنطقه رانشان داد.