سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدنجم الدین مرتضوی – استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه زنجان
حسین ربی انگورانی – کارشناس ارشد باغبانی

چکیده:

این آزمایش در سالهای ۴-۱۳۸۲ در دانشگاه زنجان با هدف بررسی میزان سازگاری اکولوژیکی ارقام چمن خارجی در شرایط اقلیمی سرد زنجان و به مدت ۳ سال انجام شد. پس از تهیه بذور ارقام چمن و اطمینان از قوه نامیه و قدرت جوانه زنی آنها از طریق آب کشت، آزمایش با دو فاکتور مقدار بذر در سه سطح(۱۵، ۲۵ و ۳۵ گرم) و ارقام در پنج سطح (V1-V5) و با سه تکرار بصورت کرت خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی اجرا گردید. هر کرت ۲*۱مترمربع بعنوان واحد آزمایشی بود. بعد از کاشت و غلطک زنی، آبیاری اولیه بصورت پاششی با آب پاش انجام شد. در این آزمایش سرعت جوانه زنی، سرعت استقرارچمن، یکنواختی و یکدستی، میزان رشد، نوع بافت، مقاومت به خشکی و تغییرات رنگ چمنها در فصول مختلف سال مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که ارقام مختلف در تمام صفات دارای اختلاف معنی دار در سطح ۱% بودند. تراکم کاشت در صفات جوانه زنی و استقرار در سطح ۱% و تاثیر متقابل دو فاکتور در صفت استقرار در سطح ۱% و در صفت بافت در سطح ۵% اختلاف معنی دار نشان دادند.