سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عالیه امامی – مرکز تحقیقات کشاورزی و مناتبع طبیعی استان آذربایجان غربی
ایرج برنوسی –
مهدی تاجبخش –

چکیده:

به منظور انتخاب ارقام سازگار به شرایط منطقه ودسته بندی آنها از لحاظ خصوصیات مختلف ، دریک آزمایش دو ساله، ۲۵رقم گوجهفرنگی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی ودر سه تکرار، ،در ایستگاه تحقیقات کشاورزی کهریز، مورد بررسی ومقایسه قرار گرفتند. کرت های آزمایشی از سه خط ۵ متری با فاصله خطوط۱۲۰cmو فواصل بوته روی خط۴۰cm تشکیل شده بود. در طول مدت اجرای طرح، صفات زراعی و کیفی مهم یادداشت شد. نتایج نشان داد که اکثر ارقام رشد نیمه محدودی داشتند و به ناهنجاریهای فیزیولوژیکی از قبیل پوسیدگی گلگاه و آفتاب سوختگی، حساسیت کمی نشان می دهند. رقم سلب جینو زودرسترین و کال جی ان دیررسترین ارقام بود. براساس نتایج تجزیه واریانس مرکب ارقام از لحاظ صفات یادداشت شده تفاوت معنی داری نشان دادند. عملکرد با تعداد میوه در سطح ۱% ومواد جامد محلول با تعداد میوه درسطح %۵ همبستگی مثبت داشت. همبستگی عملکرد با تعداد روز تا گلدهی و تعداد میوه با وزن میوه در سطح ۱% منفی بود. مقایسه میانگینها با آزمون چند دامنهای دانکن نشان داد که شف فلاتTO2وپریمو ارلی به ترتیب با ۱۰۷و۱۰۷/۵و۱۰۴/۵ تن در هکتار میوه، ارقام پر محصول آزمایش می باشند.کارمینا، ارلی اوربانا،کینگ استون ،سوپر استونTO4نیز ارقام پر محصولی بودند.