سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سلیمان رسولی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
سعید فعلی – دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
سیدمحمود حسینی – دانشیار ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران گروه ترویج و آموزش کشاورزی

چکیده:

آب نخستین منبع حیات بخش کره خاکی است که دسترسی به آن پیش شرط دستیابی به توسعه اقتصادی،۳۵ درصد می – اجتماعی و کاهش فقر محسوب میشود. بهره وری آب در بخش کشاورزی کشور ایران حدود ۳۰ باشد. بهره برداری از سیستمهای تحت فشار برای آبیاری از راهکارهای بهینه و موثر جهت افزایش بهره برداری از منابع آبی در بخش کشاورزی است. هدف تحقیق حاضر شناسایی سازوکارهای موثر در زمینه استفاده و بکارگیری سیستم های آبیاری تحت فشار در بین کشاورزان استان آذربایجان غربی می باشد. جامعه آماری این تحقیق متشکل از کشاورزان استان آذربایجان غربی است که به روش نمونه گیری طبقهای تناسبی انتخاب شده اند. میزان ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه برابر۰/۸۹ کسب شد. نتایج نشان داد که سازه های اقتصادی آموزشی-ترویجی, فنی- اجرایی و فرهنگی-اجتماعی سازه های موثر در زمینه پذریش و توسعه سیستم های آبیاری تحت فشار در بین کشاورزان هستند. این سازه ها ۷۴ درصد واریانس پذیرش و توسعه سیستم های آبیاری تحت فشار را در بین کشاورزان استان آذربایجن غربی تبیین می کنند