سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مریم طهماسبی –
مسعود برادران –
عرفان علیمیرزایی –

چکیده:

برقراری ارتباط موثر میان مولفه های مختلف نظام دانش و اطلاعات کشاورزی به ویژه دو بخش مهم تحقیق و ترویج همواره یکی از چالشهای مهم فراروی متولیان امر توسعهکشاورزی بوده است درایران نیز پایه ریزی ارتباط دوسویه و حفظ تعامل هم افزا میان بخشهای مزبور درجهت بهبود جریا خدمات رسانی به جامعه بهره برداران بخش کشاورزی از دیرباز درشمار دغدغه های اصلی کنشگران این بخش به شمار آمدهاست پژوهش حاضر با هدف مقایسه دیدگاه محققان و مروجان سازمان جهادکشاورزی استان خوزستان به عنوان جامعه آماری سعی در شناسایی سازوکار مناسب تقویت ارتباط میان بخشهای ترویج و تحقیق دارد. با توجه به امکان بهره گیری نتایج بدست آمده در عرصه اجرایی این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی است که در اجرای آن از شیوه پیمایش استفاده شده است. درجریان گردآوری اطلاعات در آغاز کار با مطالعه اسناد کتابخانه ای و کاوشهای اینترنتی ادبیات نظری موضوع بررسی شد و در ادامه با استفاده از ابزار پرسشنامه تعداد ۱۱۷ نفر از مروجان و ۱۰۹ نفر از محققان مورد پرسشگری قرارگرفتند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها نیز نرم افزار WINSPSS 11/5 استفاده شد.