سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سعید غلامرضایی – استادیار دانشگاه لرستان
حمید موحد محمدی – اعضای هیات علمی دانشگاه تهران
علی اسدی – اعضای هیات علمی دانشگاه تهران
سیدمحمود حسینی – اعضای هیات علمی دانشگاه تهران

چکیده:

همانگونه که می دانیم دانشگاهها دارای سه کارکرد آموزش، پژوهش و خدم ات برون رسانی دانشگاهی می باشند . ازبین سه کارکرد مربوطه، کارکردی که می تواند باعث تعامل بیشتر و سیستمی بین دانشگاه و جامعه، صنعت، کشاورزی و بخش اجرایی گردد، کارکرد برون رسانی دانشگاهی می باشد . این کارکرد از طریق ایجاد ارتباط اعضای هیات علمی و نیز دانشجوی ان با جامعه، می تواند در ارایه، انتقال و اشاعه خدمات فنی به دو بخش کارگزاران اجرایی و نیز مصرف کنندگان نهایی، اقدام به تقویت توانمندی دانشگاه و کاربردی و واقعگرایانه تر نمودن فعالیتهای علمی این نهادها گردد . این مقاله با هدف و تحلیل سازوکارهایی در راستای تقو یت کارکرد خدمات برون رسانی دانشگاهی، در سه حیطه آموزش،پژوهش و مشاوره به دو گروه هدف کارآفرینان و سازمانهای دست اندرکار کارآفرینی نگاشته شده است . در زمینه مشارکت دانشگاه در عرصه کارآفرینی، می توان به سازوکارهایی چون ایجاد مراکز خدمات مشاوره ای، خدمات آموزش الکترونیک، راه اندازی، تقویت و توسعه بخشهایی چون انکوباتورها، پارکهای فناوری و برگزاری دوره های آموزشی در عرصه های تخصصی و حرفه ای، مشارکت دانشگاهیان (اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی) در عرصه پژوهشهای کاربردی و سازگاری در نقشهای مشاور، مجری و ی ل ناظر، مشارکت دانشگاهیان در عرصه اشاعه و نشر علوم از طریق برنامه های رادیویی و تلویزیونی محلی و ملی و نیز رسانه های چاپی با هدف تامین بخشی از نیازهای اجتماعی، بالاخص کارآفرینی اشاره نمود . دانشگاهها از طریق مکانیزمهای یادشده نیز می توانند در عرصه ترویج کارآفرینی ایفای نقش کنند.