سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

وکیل حیدری ساربان – عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
رضا ذبیحی طاری – کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی

چکیده:

با عنایت به تاثیرات نامطلوب کشاورزی متداول درسطح جهان نیاز فوری به توسعه تکنیکهای کشاورزی کها ز نظر محیطی تولیدی اقتصادی – اجتماعی پایدار باشند را مورد تاکید قرار داده است دراین راستا کشاورزی ارگانیک به عنوان یکی از مهمترین سیستمهای کشاورزی جایگزینی برای تولیدات مواد غذایی سالم و بدون هرگونه مواد شیمیایی مورد توجه قرارگرفته است مروجان کشاورزی نقش مهمیدر نشر آن برعهده دارند هدف این مقاله بررسی سازه های موثربردانش مروجان جهاد کشاورزی شهرستان نمین پیرامون کشاورزی ارگانیک میباشد روش کار به صورت میدانی بوده و اطلاعات از طریق پرسشنامه از ۳۰ نفر از مروجان جهاد کشاورزی شهرستان نمین جمعآوری گردیدها ست روش مورد استفاده دراین تحقیق تحلیلی و تبیینی است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای محقق ساخته بوده است که ضریب پایایی آن ۰/۹۴ برآورد شده است. جامعه آماری تحقیق مروجان جهاد کشاورز شهرستان نمین می باشد.