سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا پرتوآذر – دانشجوی دکتری
سمیرا رحیمی – کارشناس ارشدچینه شناسی و فسیل شناسی
عباس صادقی – دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

سازند گورپی یکی ازواحدهای حوضه رسوبی زاگرس به سن کرتاسه پسین است باتوجه به اهمیت روزن بران پلانکتونیک و ننوفسیل های آهکی درتعیین سن لایه هیا رسوبی این سازند دربرش کوه سفید مورد مطالعه قرارگرفته است دراین پژوهش رسوبات شیلی مارنی و اهکی سازند مذکور ستبرای ۱۹۰٫۵ متر دربرش کوه سفید از لحاظ چینه نگاری مطالعه گردید و سن این رسوبات دربرش مورد مطالعه سانتونین پسین – مائستریشتین پسین تعیین شدهاست با مطالعه روزن بران پلانکتونیک انقراض گوهی Marginotruncanids و با مطالعه نانوفسیلهای آ]کی اولین حضور گونه Aspidolithus ex.gr parcus به عنوان شاخصهای تعیین مرز سانتونین – کامپانین برای سازند گورپی دربر شمورد مطالعه درنظر گرفته شد براین اساس مرز سانتونین کامپانین دربرش مذکور در ۶۲٫۵ متری از قاعده سازند گورپی و منطبق با خاتمه بایوزون Dicarinella asymetrica از روزن بران پلانکتونیک و خاتمه زون cc17 ازنانوفسیل های اهکی می باشد.