سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حجن ال…. کریمی منفرد – دانشجوی کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اه
عبدالحمید سرتیپی – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی ، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ش
ایمان انتظام سلطانی – دکتری زمین شناسی کاربردی ، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

چکیده:

ریخت شناسی ساختگاه سد نشانگر پویایی و لرزه زمین ساخت فعال منطقه را حکایت می کند که وجود ساختار های خطی و قطع شدگی و راندگی واحدهای جوان منطقه موید این موضوع است . وقوع زمین لغزش های متعدد در منطقه و دامنه های مشرف به مخزن سد و ترک های کششی موجود دال بر فعال بودن این زمین لغزش ها دارد که بر همزدن تعادل نیروهای عمل کننده در منطقه به افزایش سرعت و نرخ حرکتی اینها خواهد افزود و می تواند عواقب بسیار خطرناکی برای منطقه تولید کنند . سد گرمی چای در این محل در حال ساخت می باشد و با توجه به حجم و گنجایش سد در صورت آبگیری می تواند زمین لغزش های قدیمی منطقه که در تکیه گاه چپ و راست سد و مشرف به مخزن را فعال نمایند که می بایست تجزیه و تحلیل کافی و داده های مناسب و لازم از ابعاد زمین لغزش های منطقه و زون های گسیخته و ضخامت مواد سنگی و خاکی انباشته در پاشنه را بررسی نمود و راهکارهای مناسب جهت کاستن از خطرات احتمالی جانی و مالی در منطقه ارائه نمود.