کشور ایران به دلیل ساختار های محیطی داخلی و موقعیت جغرافیای همواره درمعرض الودگی غبار و طوفان شن از سوی کشورهای همسایه عراق و عربستان ،کویت در غرب , طوفان های مستمر از سمت افغانستان در مناطق شرقی قرار دارد. وجود صحراهای عظیم شمال عربستان،باتپه های ماسه ای وسیع و بیابانهای لخت و لم یزرع و بیابانهای رسی و کفه ای د رجنوب عراق و شمال شرق کویت، خش شدن تالاب هامون و ایجاد سدها متعدد برروی رودخانه هیرمند، نشان دهنده وضعیت مستعد طبیعی و کانون انتشار آنها در جنوب و غرب و شرق ایران است.

ریزگردها، ذرات معلق کوچک اعم از جامد و مایعی است که در هوا یافت می شوند. درحقیقت این نوع از آلودگی هوا شامل هر نوع ماده شناور در هوا می شود. این ذرات و مواد شناور شامل گرد و غبار و دود و ذرات قابل رویت تا ذرات ریز میکرونی دیگر می شوند. محتوای این ذرات نیز از شنهای درشت تا فلزات گوناگون، باتوجه به جغرافیای محل و مشخصات خاکها و محیط جغرافیایی را متغیرند. در علم آلودگی هوا گاهی تحت عنوان »آئروسل« از آنها یاد میشود (د.ج،, ,۱۳۷۱ ص. (۳۱ و منظور از آن پراکنده شدن یک ماده جامد یا مایع در هوا است منشاء افزایش این ریزگردها در هوا نیز گوناگون بوده و ممکن است منشأء طبیعی یا مصنوعی داشته باشند.( همان،ص(۲۲ فعالیتهای انسانی نظیر کشاورزی تا فوران آتشفشان، کویر زایی، طوفان و نظایر آن را شامل می شود. (بوتکین, ,۱۳۸۲ ص. (۴۶۳

خسارات ناشی از ریزگردها نظیر سایر آلاینده های هوا متعدد و متنوع است. در حوزه خسارات وارده بر اموال و منافع، ریزگردها به عنوان یکی از آلاینده های هوا بر منابع دیداری تأثیر نامطلوب دارد و هوا سپهر را بد رنگ و میدان دید را محدود و شفافیت هوا را کاهش می دهد.(همان ،ص(۴۵۸ به تبع خسارات وارده از ریزگردها نیز با توجه به حجم و گستره و میزان وزش باد و سایر شرایط اقلیمی می تواند متغیر باشد. ذرات ریز میکرونی با نفوذ در ششها زمینه بیماریهای متعدد از جمله سرطانها را فراهم می آورند. (پل،, ,۱۳۶۹ ص. ۳۱ و(۹۵

اگر ذرات غلیظ گرد و غبار همراه با طوفان شدید باشد پدیده معروف به » باران خون« درمناطق بیابانی ونیمه بیابانی اتفاق خواهد افتاد. درحوزه خسارات وارده بر اشخاص میزان مراجعات افراد مبتلا به آسم و حساسیت به دلایل التهاب دستگاه تنفسی به مراکز درمانی افزایش می یابد. (البنین, , ۱۳۸۹ ص. (۱۳۰ علاوه بر این میزان تولید محصولات کشاورزی و باغی را کاهش می دهد ذرات بسیار ریز آلاینده با قطر کمتر از دو نیم میکرون اهمیت ویژه ای دارد. زیرا عموماً این ذرات از طریق تنفس وارد ششها شده و آثار مزمن تنفسی ایجاد می کنند.