سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مرتضی معدنی پورکرمانشاهی – دانش آموختۀ دکترای، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
اسداله متاجی – دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
پرویز معارف وند – استادیار، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه امیرکبیر تهران
ساسان بابایی کفایی – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

از آنجایی مهمترین و مطرح ترین عناصر پر مصرف غذایی، سه عنصر ازت، فسفر و پتاسیم است، غالبا کمبود این سه عنصر برای گیاه مسأله ساز می باشد. در این بررسی از تکنیک زمین آمار به منظور بررسی امکان بکارگیری آن در برآورد عناصر حاصلخیزی خاک(N,P,Kاستفاده شد. بدین منظور در جوامع Fagetum orientalis منطقۀ رامسر تعداد ۱۰۵ قطعه نمونه به ابعاد۱۰×۱۰ متر به طور منظم تصادفی- سیستماتیک در منطقه مشخص شدند. در هر قطعه نمونه عناصر حاصلخیزی خاک شامل نیتروژن کل، فسفر و پتاسیم قابل جذب نمونه برداری در آزمایشگاه اندازهگیری شدند. واریوگرام و نقشۀ برآورد کریجینگ متغیرها، با استفاده از نرم افزار GS ترسیم گردیدند. نتایج واریوگرافی نشان دادند که متغیرهای مذکور دارای ساختار مکانی مناسب و همسانگرد می باشند فواصلِ نمونه برداریِ مناسب برای هر یک از متغیرهای ازت، فسفر و پتاسیم به ترتیب ۱۳۱/۱ ، ۱۶۰/۸ و ۱۲۹/۲ متر بدست آمد. که با توجه به همسانگرد بودن واریوگرام، شبکه نمونه برداری آنها به صورت مربع پیشنهاد شد.برآوردها با استفاده از مدل کروی برازش شده به واریوگرام و کریجینگ معمولی صورت پذیرفت. نتایج ارزیابی برآوردها به روش هایMAE و MBE نشان دادند که برآوردها دارای دقتِ زیاد می باشند.