سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش و جشنواره استانی نظام پیشنهادها

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدمهدی هادوی – معاون پژوهش و فناوری سازمان صنایع هوایی
مهدی حیاتبخش – مشاور سازمان صنایع هوایی درطراحی و استقرار نظام پیشنهادها

چکیده:

اجرای نظام پیشنهادها که مقدمه حرکت به سوی نظام مدیریت مشارکتی است و چندی است که درسازمان های دولتی و غیردولتی درایران به اجرا گذاشته شده و بادرجات متفاوتی موفقیت هایی هم نصیبش شده است نیاز به یک بستر مساعد دارد بطور کلی شیوه های رفتاری انسان متاثر است از باورها ارزشها هنجارهای زندگی و حتی عادتهایی استکه بعلت تکرار عادت ثانویه انسان می گردد از آنجا که رفتا رانسان ها متاثر از ویژگیهای فرهنگی آنان است بنابراین م یتوان ادعا نمود که هرشیوه مدیریت و هگرونه تدبیر اداره کردن و پرورش دادن درهمه سازمان ها یکسان نتیجه بخش نخواهد بود از جمله اجرای نظام پیشنهاد از آنجا که میزان آمادگی سازمان دراجرای صحیح این نظام می تواند بسیار موثر باشد لذا پژوهشی با هدف بررسی میزان امادگی سازمان دراجرای مناسب نظام پیشنهاد درسازمان صنایع هوای یانجام گرفت