سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

افشین امجدی – پژوهشگر موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی
امیرحسین چیذری – عضو هیات علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
صادق خلیلیان – عضو هیات علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

هدف تحقیق حاضر شناسایی ساختار تکنولوژی تولید و تعیین رابطه بین نهاده های مختلف در تولید گندم آبی است . برای این منظور از رهیافت دوگان برای تخ مین سهم هزینه نهاده ها با داده های حاصل از تلفیق اطلاعات مقطعی ۲۸ استان در یک دوره زمانی ده ساله استفاده شده است . با استفاده از پارامترهای بدست آمده از تخمین مدل، کشش های جانشینی آلن و کشش های قیمتی تقاضا محاسبه شده اند . تمامی فروض روش دو گان با روش های تخمینی برآورده شده و داده های مورد استفاده محدودیت های مدل را رد ننمودند . نتایج نشان می دهند استفاده از روش دوگان و تخمین تابع هزینه ترانسلوگ با استفاده از داده های پانل برای نشان دادن ساختار تکنولوژی تولید گندم، باتوجه به برآورده شدن تمامی شرایط مناسب است . تمام کشش هایمحاسباتی به استثناء یک مورد دارای علامت مورد انتظار و معنی دار هستند . تابع تولید گندم غیر هموتتیک و ماشین بر و کاربر است لذا با توجه به کمبود ماشین های کشاورزی در کشور، در تشویق افزایش تولید توجه ویژه به تامین ماشین آلات مورد نیازضروری است