سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مصطفی بنی اسدی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران، کرج
احسان قلی فر – کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی

چکیده:

گندم از مهمترین محصولات کشاورزی است، بطوریکه از دیدگاه امنیت غذایی از جمله محصولات استراتژیک کشاورزی بحساب می آید. لذا تحقیقات گسترده در زمینه ابعاد مختلف تولید گندم ضروری است. هدف تحقیق حاضر شناسایی ساختار تکنولوژی تولید و تعیین رابطه بین نهاده های مختلف در تولید گندم آبی است. برای این منظور، پس از بررسی سه فرم تابعی کاب-داگلاس، ترانسندنتال و ترانسلوگ، تابع هزینه ترانسلوگ انتخاب گردید. با استفاده از پارامترهای بدست آمده از تخمین مدل، کشش های جانشینی آلن و کشش های قیمتی تقاضا محاسبه شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که فروض همگنی، هموتتیک بودن تابع تولید و فرضیه کشش جانشینی واحد بین نهاده ها را نمی توان پذیرفت. همچنین تولید گندم در استان کرمان دارای صرفه های ناشی از مقیاس می باشد. داده های این مطالعه از طریق پرسشنامه های پرشده سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان از ۵۳۲ کشاورز در سال ۱۳۸۴ بدست آمده است