سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علیرضا عبدپوردلال – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
ورهرام رشیدی –

چکیده:

بازاریابی محصولات کشاورزی یکی از موضوعات مهم مدیریتی است که میت واند در تعیین روند رشد و توسعه پایدار واحدهای کشاورزی تاثیر گذار باشد از انجا که استان اردبیل از نظر سطح زیرکشت و تولید سیب زمینی جایگاه ویژه ای را درکشور دارد بررسی اقتصادی و مدیریتی واحدهای کشاورزی بخصوص بررسی ساختار بازاریابی آنها از اهمیت شایانی برخوردار می باشد هدف ازاین بررسی مشخص نمودن ساختار بازاریابی موجود سیب زمینی و تعیین عوامل موثر برآن بوده است تا در آینده بتوان با ادامه تحقیقات سیستماتیک درتولید و بازاریابی سیب زمینی ساختاری براساس روشهای نوین اقتصادی و مدیریتی آن ایجاد نمود. نتایج تحقیق با استفاده از آمار توصیفی و پارامترهایی نظیر میانگین انحراف معیار مورد بررسی قرارگرفت محل انجام تحقیق سه منطقه سردابه آبی بیگلو و حومه اردبیل از توابع شهرستان اردبیل انجام گردید نتایج نشان داد که ساختار اقتصادی اجتماعی و مدیریتی تولید کنندگان سیب زمینی درمناطق مختلف اردبیل متفاوت بوده و ساختار سرمایه ای کشاورزان رابطه مستقیمی با انجام مراحل بازاریابی را داراست.