سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عبداله مختارپور – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعت
حسین آشوری – . استاد، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف.

چکیده:

در این پژوهش از روش جدید تیکسوفرمینگ پودر که تلفیقی از روش متالورژی پودر و تیکسوفرمینگ است برای تولید قطعات از آلیاژ هایپریوتکتیکA390استفاده شد. برا ی استفاده از سرعت سرد شدن جهت ریزتر کردن ذرات Siاولیه، پودر آلیاژی A390به روش افشانش گازی تولید شد. پودر تولید شده با روش پرس کاری گرم در اتمسفر گاز آرگون منسجم سازی شد. لقمه تولید شده تا محدوده نیمه جامدگرم و با انتقال سریع آن به محفظه تزریق به درون یک قالب پلهای تزریق شد. بر مبنای نتایج بدست آمده از تیکسوفرم پودر به نظر میرسد که مکانیزم غالب در مرحله تیکسوفرم برای کروی شدن ذرات، ایجاد فاز مذاب یوتکتیکی پیوسته حاوی مس و ذوب شدن ریشههای دندریتیα-Al موجود در ساختار باشد. با ادامه فرآیند نگهداری در دمای نیمه جامد گلبو لهایα-Al شکل گرفته با فرآیندهای کامل شدن استوالد و درشت شدن رشد کرده و ساختار کروی نهایی را ایجاد میکنند