سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حامد شهرآشوب – کارشناسی ارشد زمین شناسی تکتویک دانشگاه تربیت مدرس، شرکت توسعه علوم ز
محمد محجل – دکتری زمین شناسی تکتونیک دانشگاه ولونگون استرالیا، گروه زمین شناسی

چکیده:

سامانه گسلی کره بس در بر گیرنده ۶ پاره گسل پیوسته میباشد. این گسل با روند شمالی – جنوبی، سازوکار راستالغز راستابر و درازای بیش از ۲۰۰ کیلومتر از جمله گسلهای پیسنگی و همراستا با گسل کازرون به شمار میرود، که چند گنبد نمکی در کناره آن رخنمون سطحی دارد. گستره مورد بررسی از دید زمین شناسی در پهنه چین خورده ساده زاگرس جای دارد. پاره چهارم (گسل نارک) و پاره پنجم (گسل چارطاق) گسل کره بس در پهنه کنار سیاه گسترش دارند، که با یکدیگر همپوشان (Overlap) میباشند و یک ناحیه فشارشی (Restraining ) بوجود آوردهاند. گسل نارک در سمت راست پایانه شمالی خود افشان شده و شامل چند شاخه گسلی میباشد. گسل چارطاق نیز در بلوک خاوری پایانه جنوبی خود (کوه سورمه)، چند رشته و افشان شده و یک پله فشارشی (Restraining step) بوجود آورده است. دو گنبد نمکی بزرگ در ناحیه رخنمون دارند. گنبد نمکی منگرک در نزدیکی پایانه شمالی گسل نارک، و گنبد نمکی جهانی در پله فشارشی گسل چارطاق، که احتمالا کارکرد گسله در برونزد آنها نقش مهمی ایفا مینماید.