سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرزین قائمی – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
عباس کنگی – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
نرگس علیزاده لوشابی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحدشاهرو

چکیده:

منطقه مور مطالعه درشمال شرق ایران واقع شده که ازنظر تقسیمان زمین شناسی ایران جزئی از توالی های افیولیتی احاطه کننده خرده قاره ایران مرکزی است این منطقه در نزدیکی روستای چشمه سیر در ورقه سلطان آباد واقع است با توجه به گسل های برداشت شده و خش لغزهای مربوط به آنها ۴ نوع حرکت اصلی معکوس، نرمال، راست امتدادلغز و چپ امتداد لغز درمنطقه مشاهده شد تفکیک گسلهای موجود درمنطقه بر مبنای روند گسل ها و نوع حرکت آنها صورت گرفته و بدین ترتیب راستای NW-SE برای گسلهاینرمال NE-SW برای گسلهای راست امتداد لغز و راستای تقریبی N-S برای گسلهای چپ امتداد لغز بدست آمد. گسلهای معکوس که اصلی ترین نوع گسلها در منطقه می باشند با توجه به راستا به سه دستهNE-SW NW-SE N-S تفکیک شدند.